Ändrad hantering av sena anmälningar

"Sen anmälan" avser ansökningar som inte lämnats in i tid och som därför inte garanteras deltagande i behörighetsprövning och urval på samma premisser som övriga ansökningar.

Huruvida sena anmälningar skall tas emot kan konfigureras i inställningarna för respektive utbildning.

Angivelse av om en ansökan är en sen anmälan har tidigare varit explicit, d.v.s. handläggare har kunnat kryssa i eller ur en kryssruta för att ange detta. När sökande lämnat in ansökan "för sent" via webben har ansökan automatiskt registrerats som en sen anmälan.

Det fanns ett antal problem med detta sätt att hantera sen anmälan, t.ex.:
  • Bristande spårbarhet avseende vad som legat till grund för detta beslut
  • Risk för inkonsistens när anordnaren valt att senarelägga sista ansökningsdatum
  • Oklarhet kring när och hur dessa sena anmälningar skall delta i tillträdesprocessen
För att förenkla hanteringen av sena anmälningar har systemet nu ändrats så att handläggare inte längre anger huruvida en ansökan utgör sen anmälan eller ej. Handläggaren kan istället vid behov ändra inlämningsdatum (utifrån poststämpel eller annan uppgift). Huruvida ansökan är en sen anmälan härleds sedan utifrån inlämningsdatum och utbildningens sista ansökningsdag. Sena anmälningar är helt enkelt de inlämnade ansökningar som lämnats in efter sista ansökningsdag. En ansökans status som sen anmälan ändras därför automatiskt om dess inlämningsdatum eller utbildningens sista ansökningsdag ändras.

För att tydliggöra vilka ansökningar som utgör sen anmälan visas dessa inte längre tillsammans med övriga inlämnade ansökningar i ansökningslistan, utan är ett eget filteralternativ vid "Inlämningsstatus".

Tillträde för sen anmälan

Sena anmälningars möjlighet till tillträde till utbildningen är ett område som inte särskilt behandlas i Yrkeshögskolans regelverk i form av lag, förordning eller andra myndighetsdokument.

På yh-antagning.se hanteras sena anmälningar nu på följande vis, vilket vi anser ligga i linje med det regelverk som finns:
  • När underlag för antagningsbeslut skapas tas endast ansökningar som inte är sen anmälan med i underlaget.
    Detta innebär att antagningsbeslut inte fattas om sena anmälningar eftersom de inte lämnades in i tid, vilket i sin tur leder till att dessa inte kan erbjudas plats.
  • För att en sen anmälan skall komma med i ett antagningsbeslut och därmed kunna erbjudas plats måste antingen dess inlämningsdatum eller utbildningens sista ansökningsdatum ändras.
    Senareläggning av sista ansökningsdatum kan anordnaren vilja göra om antalet sökande som lämnat in ansökan i tid är för få.
  • Om det redan fattats ett antagningsbeslut och skolan märker att dessa sökande inte kommer att fylla platserna, till exempel för att många tackat nej, så kan sista ansökningsdatum flyttas fram för att få med de som lämnat in en sen anmälan. Om dessa nya ansökningar som uppfyller behörighetskraven överstiger det antal lediga platser som finns kvar så görs ett urval enligt det regelverk som anordnaren specificerat i avsnittet Tillträde till utbildningen i utbildningsplanen. Det är viktigt att inte tillföra nya ansökningar (flytta fram sista ansökningsdatum) och ta antagningsbeslut gällande dessa förrän reservlistan är tom eftersom de befintliga reservernas reservnummer då kommer att ändras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar