Nyheter i ansökningslistan och vid registrera antagningsbeslut

Inga kommentarer:
Den senaste versionen av yh-antagning.se innehåller en hel del nyheter där vi här lyfter fram två förändringar.

Ansökningslistan för administratörer innehåller nu information om vilka behörighetskrav som är bedömda så att du snabbt ser vilka bedömningar som gjorts och vad som kvarstår för varje ansökan. Väljer du att titta på ansökningar till en utbildning visas information direkt i listan som nedan.Tittar du däremot på ansökningar till flera utbildningar samtidigt visas behörighetskraven när du för musen över behörighetskolumnen.Vid registrering av antagningsbeslut har vi nu gjort det möjligt att skicka ut antagningsbesked direkt utan att vänta till natten efter.


Dessutom kan du göra alla inställningar som krävs för antagning när du registrerar antagningsbeslut. Du kan ange om du vill fortsätta genomföra automatisk antagning dagligen och hur länge samt ange när sista svarsdag för sökande är. Det går fortfarande att ändra inställningarna för antagning som tidigare.
Förändringar för sökande

Inga kommentarer:
Här är en kort genomgång av det nya gränssnittet för sökande som fått ny design och ett något förändrat flöde.

Den första sidan den sökande möts av efter att ha klickat på länken för ansökan ser nu ut enligt följande. Här behöver den sökande aktivt samtycka till hanteringen av personuppgifter i yh-antagning.se innan det är möjligt att gå vidare.


Efter att ha registrerat namn och kontaktuppgifter får den sökande möjlighet att söka ytterligare utbildningar hos samma anordnare. Här visas alla anordnarens utbildningar som den sökande ännu inte redan sökt. Tidigare var det möjligt som anordnare att ställa in hur många utbildningar sökande skulle ha möjlighet att söka vid ett och samma tillfälle. Den inställning är nu borttagen så att den sökande alltid har möjlighet att söka anordnarens alla utbildningar direkt.


Tidigare valde den sökande prioritetsordning för sina ansökningar i samband med att de valde utbildningen. Nu har vi lagt detta i samband med att den sökande lämnar in ansökan. Det finns ingen anledning att ange prioritet innan sökande bestämt sig för att färdigställa och lämna in ansökan.


Förutom detta finns det ytterligare några förändringar som ni hittar under produktnyheter.

Funktionalitet för upprop/utbildningsstart

Inga kommentarer:
När en utbildning startar finns det behov av att registrera vilka som påbörjar utbildningen. Tex vid ett upprop dit kanske även de första i reservlistan är kallade. Oavsett om ni har ett upprop eller bara registrerar vilka som inte dök upp/hoppar av utbildningen så är funktionen Utbildningsstart användbar för er. 

Den här funktionen lanseras nu för alla utbildningar som startar våren 2017 och framåt men kan även användas på utbildningar som startat/kommer att starta under hösten 2016. Under hösten 2016 finns det behov av att uppdatera vilka som inte dök upp/hoppat av så att de rapporter ni kan ta ut från yh-antagning.se är uppdaterade i de fall dessa påverkas av avhopp.

Läs gärna en mer utförlig beskrivning med bilder och filmer i hjälpen
https://support.yh-antagning.se/post-admission/start-edu.html.

Driftproblem på yh-antagning.se

Inga kommentarer:
Sedan årsskiftet har vi haft 100 % upptid på apply.yh-antagning.se. Senaste avbrottet var 7 minuter under natten den 18:e december 2015.

Just nu har vi däremot problem med den driftmiljö som yh-antagning.se körs i. Vi är medvetna om detta och vår driftleverantör jobbar på att lösa problemet.

Detta är den senaste informationen från driftleverantören:
DNS - Multi-Region
Starting at 11:48 UTC 15 Sep, 2016 a subset of customers using DNS in multiple regions may experience difficulties connecting to their resources hosted in this region. This issue is also having knock-on impact on multiple Azure services, including SQL Database, Virtual Machines, Visual Studio Team Services, Service Bus, API Management and App Service \ Web Apps. Engineers are aware of this issue and are actively investigating. The next update will be provided in 60 minutes, or as events warrant.
För yh-antanging.se startade problemen 13:25 svensk tid.

Vi återkommer så snart vi vet mer.

Uppdatering 2016-09-15 15:53 - Alla tjänster igång

Nu är alla tjänster igång och ingen data har skadats eller förlorats. Avbrottet varade i totalt 148 minuter mellan 13:25 och 15:53.

Ett DNS problem hos driftleverantören gjorde att applikationerna inte kunde komma åt databaserna under ovanstående tidsperiod.

Uppdatering 2016-09-19 10:30 - Incidentrapport

Nu har vår driftleverantör lagt ut en incidentrapport som kan läsas här. Vi går igenom våra rutiner för att bli ännu snabbare på att återkoppla till våra kunder och minimera påverkan vid eventuella liknande problem i framtiden.

Förbättrat gränssnitt för behandling av behörighet

Inga kommentarer:
Tidigare låg Åberopar reell kompetens, 20-procentsregeln och Behörighetskrav i samma ruta på sidan för att behandla en ansökan. Nu har vi delat på dessa så man inte blandar ihop att sökande åberopat reell kompetens med skolans bedömning och förstår att 20-procentsregeln anges fristående från övriga behörighetskrav.

Åberopar reell kompetens har flyttats upp till sektionen Ansökningshandlingar eftersom det avser information som den sökande förser skolan med. Skolan använder sedan denna information vid bedömning av behörighet.

20-procentsregeln har flyttats ner till en egen ruta under behörighetskraven. Detta eftersom 20-procentsregeln endast anges för ett fåtal sökande och ofta bedöms i ett senare skede av processen. Rutan ligger fortfarande i kategorin Behörighet och om Ja anges för 20-procentsregeln anses ansökan vara behörig oavsett vad som fyllts i gällande behörighetskraven.

Innan version 5.8
Vi har även ändrat namn och beskrivning för behörighetsgrunderna så de stämmer exakt med förordningen och förtydligat hur behörighetskrav och behörighetsgrunder hänger ihop.

Nu visas behörighetskraven uppdelat på Behörighet till yrkeshögskolan och Särskilda förkunskaper och det visas även vilka behörighetskrav som påverkas av de olika behörighetsgrunderna.

Redigering av behörighetsgrunder i version 5.8
Om man klickar på  för ett behörighetskrav som påverkas av flera behörighetsgrunder så visas formeln för behörighetskravet. Exempel för behörighetskravet Utbildning på gymnasienivå: [1§1 Gymnasieexamen/slutbetyg] ELLER [1§2 Svensk/utländsk utbildning] ELLER [1§3 Behörig i norden] ELLER [1§4 Reell kompetens].Rapportering till SCB - 2015

Inga kommentarer:
Det är nu dags att rapportera in information om antagningen för utbildningar med start under 2015 till SCB. Ni har redan fått eller kommer inom kort få information om detta från SCB. Den version av yh-antagning.se som nyligen släpptes innehåller en ny export för rapportering till SCB. Nytt för i år är att det ska rapporteras om personen bedömts uppfylla 3 kap. 1 § Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan baserat på bedömning av paragrafens punkt 4 (reell kompetens). Ändringen ovan samt ändringar i exportformatet har gjorts i samråd med MYh/SCB. Nedan en instruktionsvideo som beskriver hur ni tar fram informationen som ska rapporteras.

Förändringar kring att svara på antagningsbesked

Inga kommentarer:
I yh-antagning.se har nu några förändringar kring att svara på antagningsbesked införts.

Reserver behöver inte tacka ja 

Fram tills nu har det fungerat så att både antagna och reserver fått svara på sitt antagningsbesked, d.v.s. tacka ja eller nej till erbjuden utbildnings- eller reservplats. Om en reserv tackat ja och senare erbjuds en plats har den sökande inte behövt tacka ja på nytt utan ansågs redan ha tackat ja. Detta är nu ändrat så att reserver inte längre förväntas tacka ja eller nej till sin reservplats utan det är endast sökande som erbjudits plats som kan tacka ja eller nej. Däremot kan reserver fortfarande anmäla att de inte längre är intresserade av sin reservplats. I listan med ansökningar visas de då bland de "Tillbakadragna / avbrutna". Först när en reserv senare blir antagen kan och förväntas hen tacka ja eller nej till den erbjudna platsen.

Antagningsbesked med e-post visar om de är reserv

När antagningsbesked skickas med e-post innehåller meddelandet nu information om den sökande är antagen eller reserv. Denna ändring är en naturlig följd av att reserver inte förväntas svara på sitt antagningsbesked. Dessutom visas sista svarsdatum i e-postmeddelandet. Tidigare var den sökande tvungen att logga in för att se om de var antagen eller reserv samt se sista svarsdatum.
 

Sista svarsdatum

För varje utbildning har anordnaren kunnat ange ett sista svarsdatum. Detta datum avser när antagna sökande senast måste ha svarat på sitt antagningsbesked för att inte riskera att tappa sin plats. Ett problem med att ha detta enda datum har varit att det gällt även sökande som antas sent i antagningsprocessen. Dessa sökande kan då ha fått ett orimligt (och ibland passerat) sista svarsdatum presenterat för sig. För att bättre hantera denna problematik har vi förbättrat hanteringen av sista svarsdatum. Utöver utbildningens sista svarsdatum finns det nu även möjlighet att för varje utbildning ange hur många dagar antagna sökande alltid minst ska ha på sig att svara på sitt antagningsbesked (standardinställningen för utbildningar är 7 dagar fr.o.m. antagningsomgången Våren 2016, dvs utbildningar som startar våren 2016). När en sökande antas får hon ett individuellt anpassat sista svarsdatum som är det mest generösa av:
  • Sista svarsdatum som är angivet för utbildningen
  • Det datum då den sökande antogs + antal dagar sökande alltid minst ska ha på sig att svara på sitt antagningsbesked
Vid ändring av en utbildnings inställningar för sista svarsdatum ändras redan antagna sökandes individuella sista svarsdatum enligt följande:
  • Ansökningar som inte har något individuellt sista svarsdatum (p.g.a. inga inställningar fanns för sista svarsdatum när den sökande antogs) får ett nytt sista svarsdatum enligt beskrivningen ovan.
  • Ansökningar som redan har ett individuellt sista svarsdatum får ett nytt sista svarsdatum enligt beskrivningen ovan om det är mer generöst än respektive ansökans nuvarande sista svarsdatum.
Med denna nya funktionalitet kan alltså antagna sökande alltid få ett rimligt sista svarsdatum. Ansökningars individuella sista svarsdatum visas vid behandling av ansökan, i listan Antagningsstatus samt i listan vid manuell antagning.